Финансист, застрахователно и осигурително дело

Финансист, застрахователно и осигурително дело

100.00 лв.

Код: C-001

Описание

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА – ФИНАНСИСТ
СПЕЦИАЛНОСТ – ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНО ДЕЛО

След завършване на професионалното обучение по професията или специалността, обучаваният трябва:

 • да знае:
  • Организацията на застраховането и социалното осигуряване, застрахователните и осигурителни операции, механизмите и технологията на тяхното осъществяване;
  • Актюерските техники при застраховането и социалното осигуряване; Видовете застраховки и документи;
  • Структурата на имуществото, дейностите по опазване и застраховане на персонала и имуществото;
  • Правилата и особеностите при създаването на професионални контакти. Етиката на деловото общуване
  • Информационните технологии и системи в застрахователното и осигурително дело;
  • Да познава правните норми и юридическите документи, на които се подчинява застрахователната и осигурителна дейност.
 • да може:
  • Да рекламира дейността и услугите на институцията;
  • Да начислява социални и здравни осигуровки;
  • Да открива факторите, които водят до повишаване рисковете при осъществяване на застрахователната, презастрахователната и осигурителна дейност;
  • Да интерпретира и прилага законодателните норми, външните и вътрешните нормативни документи.
ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
 1. Входното ниво на образование, което се изисква за този курс на обучение, е средно образование.
 2. Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Финанси“.
 3. Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и практика на професията.
 4. Държавните изпити по теория на професията и практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
  • Завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация

Обучението се води от квалифициран преподавател с 15 години опит като търговски директор на водещи застрахователни компании.

Занятията може да са редовна, вечерна и дистанционна форма на обучение.

Допълнителна информация

Seat

Standard, VIP