Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/uraneeu4/public_html/wp-includes/blocks.php on line 20
Търговски представител - Учебен Център Уране
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/src/Blocks/Interactivity/scripts.php on line 17

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/src/Blocks/Interactivity/scripts.php on line 17

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/src/Blocks/Interactivity/scripts.php on line 17

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/src/Blocks/Interactivity/scripts.php on line 17

Търговски представител

Търговски представител

30.00 лв.

Код: C-002

Описание

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА – „ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ“
СПЕЦИАЛНОСТ – „ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО“

След завършване на професионалното обучение по професията „Търговски Представител“ или специалността „Търговия на Едро и Дребно“, обучаваният трябва:

 • да знае:
  • Правилата за здравосровните и безопасни условия на работа;
  • Основните понятия в пазарното стопанство;
  • Същност, цели , задачи , функции и принципи на управлението;
  • Методи, елементи и организационна структура на управлението;
  • Общи понятия от гражданското и трудовото право и тяхното приложение;
  • Информационните технологии и програмни продукти;
  • Основните счетоводни операции, тяхното записване и отчитане, финансово-счетоводните документи;
  • Правилата и особеностите при създаване на професионални контакти, етиката на деловото обслужвани и правилата на деловата кореспонденция;
  • Основни понятия, свързани с организацията и техниката на търговските дейности;
  • Видовете търговски дейности, процесите и технологията , свързани с тях;
  • Характеристика на борсата и видовете борси;
  • Организационните особености на видовете търговски дейности;
  • Видовете търговско представителство;
  • Същността, значението, функциите, ролята на търговията в пазарната икономика;
  • Същност, функции и цели на рекламата, предмет на рекламата;
  • Основните методи за извършване на пазарни проучвания;
  • Класификация на стоките, основни методи на съхранение;
  • Етичните норми в търговската дейност;
  • Да познават техниките и методите за изготвяне и представяне на ефективни търговски презентации;
  • Основните понятия в областта на дизайна, цветознанието, пространственото оформление и организацията на пространството в търговските обекти за хранителни и нехранителни стоки;
  • Основите на промишления дизайн и неговото значение за организацията на пространството в търговските обекти и технологичното обзавеждане;
  • Психологията на потребителското поведение;
  • Основните функции на електронния офис;
  • Представянето на бизнеса в Интернет;
  • Необходимостта от търгуването в Интернет;
  • Същността на електронните пари и видовете разплащания по електронен път.
 • да умее:
  • Да прилага принципите на пазарното стопанство в управлението на фирмата;
  • Да борави с нормативната уредба на страната;
  • Да спазва трудовата и финансова дисциплина;
  • Да прилага новите информационни технологии и системи;
  • Да анализира организацията и техниката на търговските дейности;
  • Да съставя документи според съответната нормативна уредба;
  • Съставят план за провеждане на маркетингово пазарно проучване;
  • Да намира публикувана информация и чрез използване на текущи бази от данни;
  • Да анализира влиянието на обкръжаващата среда;
  • Да анализира собствените си възможности;
  • Да анализира и прогнозират търсенето;
  • Професионално и компетентно да организират вътрешното обзавеждане и пространството в обектите за търговска дейност;
  • Да работят в Интернет и с електронна поща;
  • Да извършват плащания в Интернет чрез ePay.bg системата;
  • Да подготвят убедителни професионални търговски презентации;
  • Да води преговори;
  • Да подготвя оферти;
  • Да оказва влияние върху клиенти;
  • Да извършва успешни продажби;
ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
 1. Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията „Търговски представител“, специалност „Търговия на едро и дребно“.
 2. Държавните изпити по теория на професията и по практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
 3. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен по професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Преподаватилете са с висше образование на образователно – квалификационни степени „бакалавър“ или „магистър“по специалности от област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „Икономика“.

Допълнителна информация

Seat

Standard, VIP