Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/uraneeu4/public_html/wp-includes/blocks.php on line 20
Сътрудник в малък и среден бизнес - Учебен Център Уране
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/src/Interactivity/scripts.php on line 15

Сътрудник в малък и среден бизнес

Сътрудник в малък и среден бизнес

50.00 лв.

Код: C-003

Описание

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА / СПЕЦИАЛНОСТТА

След завършване на професионалното обучение по професията „Сътрудник в малък и среден бизнес“, специалност „Малък и среден бизнес“, обучаваният трябва:

 • да знае:
  • правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и договорните отношения между работодател и работник;
  • прилагането на основните правила за безопасна работа на работното място и как да не замърсява с работата си околната среда
  • собствената си роля в работата и необходимостта от повишаване на квалификацията си;
  • как да формулира проблеми, да задава въпроси, да прави отчет за извършената работа;
  • договорните отношения между работодател и работник;
  • основните правила за работа с компютър и програмни продукти;
  • източниците на риск в процеса на работа;
  • организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица;
  • елементите на пазарната икономика;
  • различни методи за управление;
  • видове информационни системи;
  • кореспонденция
  • делово общуване;
  • връзки с обществеността;
  • управленска етика и естетика;
  • водене на едностранно и двустранно счетоводство;
  • управление на човешки ресурси;
  • фирмено право;
  • решаване на възникнал проблем по време на изпълнение на трудовата дейност
 • да може:
  • планира дейността на фирмата;
  • подготвя на стратегии за работа;
  • подготвя на стратегии за управление;
  • използва различни методи за подбор на персонала;
  • подготвя на различни фирмени документи;
  • организира документооборота на фирмата;
  • организира офиса;
  • води на преговори;
  • проучва на пазари;
  • използва офис техника;
  • работи с компютър, текстообработващи програми, електронни таблици, специализиран потребителски софтуер, Интернет, електронна поща и т.н.
  • организира правилно дейността си на работното място;
  • упражнява вътрешно-финансов контрол в кръга на възложените му задачи за спазване на финансовата дисциплина в предприятието;
  • подготвя данни за статистическите отчети и формуляри и приключването на съответните периоди.

ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

Курсът на обучение дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“, специалност „Малък и среден бизнес“.

Обучението за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и практика на професията. Държавните изпити по теория на професията и практика на професията се провеждат в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията.

УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • Свидетелство за професионална квалификация;
 • Обучавани, които не са положили държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, получават: Удостоверение за професионално обучение.

Допълнителна информация

Seat

Standard, VIP