Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/uraneeu4/public_html/wp-includes/blocks.php on line 20
Сътрудник в бизнес-услуги - Учебен Център Уране
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/src/Blocks/Interactivity/scripts.php on line 17

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/src/Blocks/Interactivity/scripts.php on line 17

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/src/Blocks/Interactivity/scripts.php on line 17

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/src/Blocks/Interactivity/scripts.php on line 17

Сътрудник в бизнес-услуги

Сътрудник в бизнес-услуги

40.00 лв.

Код: C-008

Описание

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

 1. Минимално входящо образователно равнище:
 • завършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование.
 1. Форма на обучение:
 • дневна, вечерна, задочна, кореспондентска, самостоятелна, дистанционна.
 1. Организационна форма:
 • квалификационен курс.
 1. Пълният курс на обучението дава възможност за:
 • придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията 345040 „Сътрудник в бизнес-услуги”, специалност 3450401 „Бизнес-услуги”.
 1. Учебният план осигурява възможност за:
 • обучение по част от професията 345040 „Сътрудник в бизнес-услуги”, специалност 3450401 „Бизнес-услуги” в съответствие с Рамкова програма Д съгласно чл. 10, ал. 3, т. 5 от Закона за професионалното образование и обучение, като се организира обучение по част от модулите.

ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

След завършване на професионалното обучение по професия 345040   „Сътрудник в бизнес-услуги“, специалност 3450401 „Бизнес-услуги“, обучаваният трябва да има:

Знания за:

 • Основните правила за здравословен труд и безопасна работа и изискванията за противопожарната охрана;
 • Принципите на екипното взаимодействие;
 • Значението на комуникациите с външната среда;
 • Методите за водене на преговори;
 • Основните елементи на фирмената култура;
 • Основните икономически категории в пазарни условия; основните макроикономически принципи;
 • Структурата и функциите на държавната и местната власт;
 • Правните норми, регламентиращи фирмената дейност;
 • Предмета, целите, задачите и принципите на статистическите изследвания;
 • Изискванията към счетоводната отчетност на предприятието;
 • Финансите на фирмата;
 • Икономическите характеристики на предприятието;
 • Организационните форми на бизнеса;
 • Професионалната и организационната етика;
 • Организацията на предприятието;
 • Управлението на предприятието;
 • Основните елементи на маркетинговата политика на предприятието и на принципите на стратегическото планиране;
 • Комуникационната политика на предприятието;
 • Бизнес-комуникациите;
 • Основните изисквания при оформяне на фирмената документация;
 • Работата с архив;
 • Архитектурата на компютъра, видове операционни системи и софтуер; основните компютърни конфигурации; текстообработващи програми; програми за оформяне електронни таблици; основните принципи за работа в Интернет;
 • Програми за презентиране.

Умения за:

 • Прилагането на правилата за противопожарната охрана и за здравословните и безопасните условия на труд; оказването на долекарска помощ;
 • Работа в екип;
 • Прилагането на нормите за етично поведение и бизнес етикет;
 • Съобразяването с пазарните механизми; отчитането на промените в макроикономическите показатели;
 • Работа с правните понятия и документи, свързани с фирмената дейност;
 • Осъществяването на ефективно взаимодействие с органите на местна, регионална и държавна власт;
 • Използването на статистически методи и модели за анализ и диагностика;
 • Планирането и организирането на различни видове маркетингови проучвания;
 • Осъществяване на ефективни комуникации на чужд език;
 • работа с картотеки, дневници и документи;
 • изготвянето на стопански писма (заявка, оферта, рекламация и др.);
 • организирането работни срещи и съвещания и подготвянето на документи, свързани с тях (дневен ред, протоколи, помощни материали);
 • изработването на рекламни материали с компютърен софтуер (дипляни, листовки);
 • прилагане на основните методи за проучване на потребителското търсене;
 • попълването първични счетоводни документи;
 • Използването на компютърната техника в ежедневната работа: текстообработващи програми, програми за оформяне на електронни таблици; програми за оформяне на презентации и програми за ползване ресурсите на интернет; ползването на електронна поща.

Завършване и удостоверяване на професионалното обучение

 1. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на
  професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за
  професионална квалификация, номенклатурен номер 3-54, на Министерството на образованието и науката.
 2. Завършеното професионално обучение по част от професията се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация, номенклатурен номер 3-37, на Министерството на образованието и науката.

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилият професионалното обучение по професия 345040 „Сътрудник в бизнес-услуги”, специалност 3450401 „Бизнес-услуги”, може да заема длъжности от единични групи 4131 и 4132 от Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България, както и други, допълнени при актуализирането й.

 

Допълнителна информация

Seat

Standard, VIP