Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/uraneeu4/public_html/wp-includes/blocks.php on line 20

Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/uraneeu4/public_html/wp-includes/blocks.php on line 20
Продавач-консултант - Учебен Център Уране
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/src/Blocks/Interactivity/scripts.php on line 17

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/src/Blocks/Interactivity/scripts.php on line 17

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/src/Blocks/Interactivity/scripts.php on line 17

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/src/Blocks/Interactivity/scripts.php on line 17

Продавач-консултант

Продавач-консултант

40.00 лв.

Код: C-009

Описание

Възможности за реализация и повишаване на квалификацията:

Завършилите обучението могат:

 • Да се реализират на пазара на труда;
 • Да продължат обучението си за актуализиране и разширяване на придобитата професионална квалификация чрез обучение по рамкова програма Е, както и за придобиване на трета степен на професионална квалификация , ако отговарят на изискванията за входящо образователно равнище;
 • Да придобият професионална квалификация по друга професия чрез обучение
 • Да придобият квалификация по част от друга професия, чрез обучение по рамкова програма

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Форма на обучение – дневна, вечерна, задочна

Организационни форми – организационната форма е квалификационен курс, в който броят на обучаемите се определя от обучаващата институция.

Преподавателите са със:

 • Завършено висше образование по специалността с преподавателски опит в съответната професионална област над 3 години;
 • Опит в обучението на възрастни над 3 години.

ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

Завършване на професионалното образование се удостоверява със

 • Свидетелство за професионална квалификация

ПРОФЕСИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА

След завършване на обучението по професията и специалността , обучаваният :

Трябва да може:

 1. Основно да познава асортимента, качествата, стандартите и на тази база дефектите в стоките, както и техните цени.
 2. Да подрежда и съхранява правилно стоките, с оглед бързо да се намират и вземат при нужда, а така също и да се опазват техните потребителски свойства.
 3. Да организира правилно работното си място, като най-ефективно и рационално използва неговата площ, машините и съоръженията за претегляне и реализация на стоките. Да създава условия за най-ефективна организация на труда на работното място.
 4. Да спазва правилата за културна търговия.
 5. Да изучава потребителското търсене и зарежда магазина с постоянен и пълен асортимент от стоки, търсени от потребителите с оглед бързото обслужване ,като правилно информира купувачите за потребителските свойства на стоките.
 6. Да познава психологическите особености на различните видове купувачи и бързо да се ориентира в потребителското им поведение, да подпомага и консултира купувача при избора на стоките, като му оказва влияние за вземане на решение за покупка.
 7. Правилно и вярно да съставя документите във връзка с поставянето, съхранението, реализацията и отчитането на стоките и паричните средства, като опазва указанията по отчетност, финансовите закони и други нормативни документи.
 8. Да ползва контролно – регистриращите каси за правилно определяне продажната стойност на реализираната стока и отчитане на паричните суми.

Трябва да знае:

 1. Въпросите свързани с организацията на търговията, прогресивните форми на търговско обслужване, търговското обзавеждане и правилата за неговото експлоатиране и поддържане.
 2. Органолептичните свойства и качествата на стоките, техните химически и физически свойства, условията и сроковете за съхранение, както и видовете дефекти, които могат да се срещнат, като се съобразява с БДС и други нормативни документи.
 3. Начините и средствата за изучаване на потребителското търсене и осъществяване на търговската реклама.
 4. Устройството и експлоатацията на касовите апарати/в т.ч. и компютърни системи/, за да може вярно и точно да определя продажната стойност с оглед да не се ощетява нито клиента, нито фирмата.
 5. Целта и задачата на стопанската отчетност, особено на оперативно –техническата, както и документите за отчитане движението и реализацията на стоково-материалните ценности.
 6. Организацията и поддържането на търговските магазини и складове, планиране доставката и реализацията на стоките с оглед в обекта да има постоянно наличие на стоки.
 7. Финансовите закони, постановления, разпореждания и други нормативни документи във връзка с приемането, съхранението, реализацията и отчитане на стоково-материалните ценности.
 8. Гаранционните срокове на стоките и начините за уреждане на рекламациите с купувачите, като спазва и познава БДС и останалите нормативи.
 9. Новите методи, както наш и чужд опит и ги внедрява в работата си.

 

Допълнителна информация

Seat

Standard, VIP