Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/uraneeu4/public_html/wp-includes/blocks.php on line 20
Оператор на компютър - Учебен Център Уране
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/src/Blocks/Interactivity/scripts.php on line 17

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/src/Blocks/Interactivity/scripts.php on line 17

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/src/Blocks/Interactivity/scripts.php on line 17

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/src/Blocks/Interactivity/scripts.php on line 17

Оператор на компютър

Оператор на компютър

40.00 лв.

Код: C-005

Описание

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА / СПЕЦИАЛНОСТТА

Завършилият курса на обучение по специалността трябва да знае и може:

 • знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, не замърсява при работа околната среда;
 • познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес – съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;
 • осъществява добра комуникация при изпълнение на трудовата дейност, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, изпълнява отговорно задачата, която му е възложена;
 • познава и използва лични предпазни средства
 • притежава общи знания за стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления;
 • притежава общи знания за пазарните отношения (мястото и ролята на отделната личност, на фирмите, на институциите и държавата), разбира своята роля в дейността на предприятието, осъзнава необходимостта от повишаване на квалификацията;
 • познава и спазва изискванията и разпоредбите на нормативните документи, регламентиращи дейностите в офисите с използване на компютърна техника;
 • познава и прилага информационните и комуникационните технологии в зависимост от вида на дейностите, които са му възложени;
 • познава и изпълнява специфичните правила за поддържане на безопасни условия на труд и използва личните предпазни средства при работа с компютър и офис техника;
 • познава и спазва изискванията за длъжността и притежава необходимите компетенции;
 • здравословно и безопасно да упражнява изучаваната професия и да опазва околната среда – да контролира познаването и използването на личните предпазни средства, да знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, да не допуска в работата си замърсяване на околната среда;
 • умее да се справя с офисните административни процедури;
 • разчита, намира информация и участва в разработването на техническа и технологична документация;
 • умее да изпълнява административни дейности, свързани с обработка на информацията, писмени комуникации, работа с компютърна техника, отчетност и контрол;
 • познава и прилага основните операции при работа с компютър;
 • умее да осъществява оперативна дейност, свързана с обработването на документи: въвеждане, разпечатване, обмен на текстови файлове, базови знания за работа с електронни таблици, създаване на адресна книга; кореспонденция и организиране на дълго- и краткосрочни планове и задачи, презентации на фирмата и обекта на нейната дейност и др.;
 • следи за изправността на компютърната система и предприема необходимите мерки за отстраняване на възникнали проблеми.
 • Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със:
  1. Свидетелство за професионална квалификация
  2. Свидетелство за правоспособност, издавано за професии, упражняването на които изисква правоспособност
 • За завършено професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация се издава Удостоверение на професионално обучение.

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 • Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на първа степен професионална квалификация по професията “Оператор на компютър”.
 • Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията.
 • Държавните изпити по теория на професията и по практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.

Допълнителна информация

Seat

Standard, VIP