Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/uraneeu4/public_html/wp-includes/blocks.php on line 20
Камериер - Учебен Център Уране
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/src/Blocks/Interactivity/scripts.php on line 15

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/src/Blocks/Interactivity/scripts.php on line 15

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/src/Blocks/Interactivity/scripts.php on line 15

Камериер

Камериер

40.00 лв.

Код: C-011

Описание

Специалност „Камериер“ с придобиване на първа степен на професионална квалификация

 1. Входни характеристики

Изисквания за минималното входящо образователно равнище за придобиване на първа степен на професионална квалификация в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение

За обучение по професията „Камериер“, специалност „Хотелиерство“ с придобиване на първа степен на професионална квалификация минималното входящо образователно равнище завършен шести клас.

 1. Описание на професията
  • Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)

Задълженията на Камериера могат да се разделят на подготвителни, основни и допълнителни:

– подготвителните дейности започват със задължително обличане на работно облекло, продължава с получаване на консумативи и хигиенни материали; зареждане на камериерската количка с почистващи препарати, чисто бельо, рекламни материали. Камериерът изисква актуална информация за статуса на стаите.

Основните дейности на камериера са : почистване на хотелската стая/апартамент, санитарни възли, общи помещения; зареждане и отчетност на минибара; подреждане и почистване на конферентни зали, стълбища и асансьори.

-Допълнителните трудови дейности са свързани с проверка на състоянието на освободените стаи (включително минибар консумацията); предаване на индивидуално пране на гост на хотела в перално стопанство; проверка на състоянието на незаетите стай; повторно почистване след делова среща, вечерно подреждане, дейности при пожар, наводнение или друго необичайно събитие, като тези дейности включват съобщаване за събитието на рецепция, извеждане на гостите от стаите и съдействие за намиране на аварийни изходи, при възможност участие при овладяване на ситуацията.

Основните предмети необходими на камериера във изпълнение на всичките му задължения са – работно облекло м(включващо и обувки и предпазни ръкавици); камериерска количка, консумативи, чисто бельо, рекламни материали; прахосмукачки; подочистачки; машини за почистване на килими; съдове за миене; препарати за почистване. Схеми за евакуация на гости при екстремни ситуации; противопожарни уреди; съобщителни системи; консумативи за зареждане на минибара (според категорията на хотела).

Камериерът трябва да е запознат с хигиенните норми за работа според хотелския стандарт; Стандарта за хигиена и безопасност в процеса на работа; реда за обработка на стая/апартамент, санитарен възел, антре, общи площи; начин на зареждане на ВИП стаите; с инструкциите за предаване на хотелско бельо и индивидуално пране на госта на хотела в пералното стопанство и начина на попълване на отчетни документи свързани с това ; начини за подмяна на повредено или скъсано бельо; норми на поведение; наличие и място на противопожарни уреди; ред за евакуация; инструкция за съхранение на почистващи препарати; правила за съхранение на леснозапалими и горими течности за почистване; действия при аварийни случаи в санитарния възел; работа с аварийни съобщителни средства; информационни материали за противопожарна защита и работа с противопожарни уреди; работа с алармени и предупредителни системи; видове екстремни ситуации; реда за евакуация на гостите на хотела; зареждане и отчетност на минибара в хотелската стая/апартамент.

Камериерът трябва да е дисциплиниран, отговорен и да притежава умения за работа в екип. Също е необходимо да е организиран, лоялен, коректен, дискретен и учтив.

Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен да упражнява професията „Камериер“, което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна.

 1. Цели на обучението

Основната цел на обучението по професията „Камериер“ е усвояване на професионални компетенции описани в т.2 от настоящия учебен план, за реализация по специалността в туристическата индустрия.

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

 • Знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, не замърсява при работа околната среда;
 • Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес – съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;
 • Познава структурата и йерархията в мястото за настаняване или средството за подслон;
 • Осъществява добра комуникация при изпълнение на трудовата дейност, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, изпълнява отговорно задачата, която му е възложена;
 • Разбира ролята на камериера в обслужването и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си.
 • Прилага технологията на туристическото обслужване съгласно длъжността;
 • Знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти в работата си.

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да знае:

 • Оборудването в хотела и неговото предназначение;
 • Почистващите и дезинфекционни средства и тяхното съхранение;
 • Процедурите за почистване в хотела;
 • Процедурите за охрана и съхраняване на ключовете;
 • Санитарно-хигиенните изисквания и контрол.
 1. Резултати от обучението

След завършване на обучението, обучаващият се по професията Камериер трябва да:

 • Знае и прилага основните правила за безопасна условия на труд на работното място, не замърсява с работата си околната среда; познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на Труда; разбира договорните отношения между работодател и работник ;
 • Осъществява комуникация при изпълнение на трудовата дейност; познава структурата и йерархията в хотела; съдейства и търси помощ от членовете на екипа, изпълнява отговорно задачата, която му е възложена;
 • Прилага процедурите за почистване и поддържане на хотела, като прилага санитарно-хигиенните изисквания за работа в хотелиерството;
 • Прилага подходящи процедури за почистване на хотелска стая (апартамент), санитарни възли, общи помещения, използвайки съответните машини и прибори;
 • Документира процедурите по почистването;
 • Организира правилно съхранение на използваните материали и оборудване;
 • Прилага процедура за предаване и съхранение на забравени от гостите вещи след напускането на хотелската стая и хотела;
 • Участва при евакуацията на гостите и съдейства за овладяване на ситуацията при пожар, наводнения, терористичен акт или друго извънредно събитие.
 • Знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програми за изпълнение на трудовите си задачи;
 • Общува с гостите на хотела в рамките на задълженията си
 1. Възможности за професионална реализация и повишаване на квалификацията
  • Обучените по професия „Камериер“ могат да постъпват на работа на длъжности от Националната класификация на професиите и длъжностите – 2011 г.
  • Придобилият първа степен на професионална квалификация по професията „Камериер“ може да се обучава по друга професия от професионалните направления „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“ и „Пътувания, туризъм и свободно време“, като обучението му по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка се зачита.
 1. Удостоверяване на завършено професионално обучение
  • Завършеното професионално обучение с придобиване на първа степен на професионална квалификация по професия „Камериер“ се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация.
  • Завършеното професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или разширяване на професионалната квалификация се удостоверява с Удостоверение за професионално обучение.

Допълнителна информация

Seat

Standard, VIP