Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/uraneeu4/public_html/wp-includes/blocks.php on line 20

Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/uraneeu4/public_html/wp-includes/blocks.php on line 20
Икономист - Учебен Център Уране
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/src/Blocks/Interactivity/scripts.php on line 17

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/src/Blocks/Interactivity/scripts.php on line 17

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/src/Blocks/Interactivity/scripts.php on line 17

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/src/Blocks/Interactivity/scripts.php on line 17

Икономист

Икономист

40.00 лв.

Код: C-007

Описание

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА  „ИКОНОМИСТ“ И СПЕЦИАЛНОСТТА „ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

Основните професионални компетенции са разделени в три области:

Обща задължителна професионална подготовка – единна за всички професионални направления

 1. Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазва околната среда при изпълнение на служебните си задължения
 2. Познава основите на трудовото законодателство, разбира договорните отношения между работодател и работник съгласно Кодекса на труда
 3. Работи самостоятелно и в екип
 4. Изпълнява дейности, свързани с писмени комуникации, работа с компютър, офис техника, и използва интернет
 5. Познава и може да работи с компютър и с друга офис техника
 6. Осъществява ефективна комуникация, включително на чужд език

Отраслова задължителна професионална подготовка – единна за всички професии oт професионалното направление

 1. Познава стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, структурата и организацията на предприятието
 2. Познава видовете документация – финансово- счетоводна, банкова, данъчна и митническа
 3. Познава методите за маркетингово проучване и позициониране на стоката на пазара

Специфична за професията „Икономика и мениджмънт“ задължителна професионална подготовка

 1. Познава особеностите и организацията на стопанската дейност
 2. Познава и прилага технологията и механизмите за осъществяване на стопанските операции
 3. Познава особеностите в управлението на стопанската дейност
 4. Разчита, изготвя и попълва документи, свързани с дейността и документооборота в предприятието
 5. Познава и изследва влиянието на факторите на външната и вътрешната среда (нормативни, икономически и организационни) върху развитието на предприятието
 6. Оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания
 7. Познава системата за стратегическо управление на предприятието
 • Да знае:
  • Да познава структурата и организацията на предприятието, правомощията на длъжностните лица, фирмената култура
  • Да познава и прилага изискванията на нормативните актове при изпълнение на задълженията си, спазва правилата за обработване, сортиране и съхраняване на информацията;
  • Да разбира задълженията и отговорностите, които носи като участник в трудовия процес, организира ефективно работното си време и работното си място;
  • Да планира и организира изпълнението на текущите си задачи, решава възникнали проблеми, свързани с трудовата дейност;
  • Да оценява качеството на извършената работа съгласно нормативните изисквания;
  • Да анализира промените в макро- и микрообкръжаващата среда;
  • Да анализира възможностите, заплахите, силните и слабите страни на предприятието;
  • Да описва основните документи и процеса за кандидатстване и управление на проекти, финансирани от ЕС;
  • Да организира, планира и контролира маркетинговата дейност;
  • Да организира транспортната дейност в предприятието;
  • Да посочва възможните рискове от настъпване на застрахователно събитие;
  • Да характеризира методите за проучване и сегментиране на пазара; определянето на целеви пазар, пазарна ниша и пазарен прозорец;
  • Да описва основните цели и структура на стоковата, пласментната, ценовата, комуникационната, сервизната и иновационната политика на предприятието;
  • Да подбира подходи и методи за позициониране на стоката на пазара;
  • Да проучва потребителското поведение и факторите, влияещи на начина за вземане на решение за покупка;
  • Да идентифицира, проучва и класифицира доставчиците на материали, суровини, техника и оборудване, сервизни услуги;
  • Да прилага статистически методи при анализ на дейността на предприятието
 • Да може
  • Да познава и прилага управленските функции и принципи, а така също и прогресивни подходи на персоналния мениджмънт;
  • Да анализира ситуацията, открива проблеми и разработва предложения за решаването им;
  • Да познава значението на качеството на продукта за съществуването и развитието на предприятието;
  • Да познава видовете разходи и процеса на калкулиране на цената, използва ги като инструмент при вземане на решения и планиране;
  • Да познава взаимоотношенията на предприятието с финансови и нефинансови институции, разчита, разбира, интерпретира и обработва документацията, свързана с тях;
  • Да характеризира снабдяването, съхранението, изписването на суровини, материали, детайли, възли, незавършено производство и готова продукция и т.н.;
  • Да подготвя презентация за дейността на предприятието на изложения и панаири;
  • Да прилага различни методи и техники за планиране дейността на предприятието – проучване, снабдяване, производство, пласмент, съхранение, транспорт, администриране и др.;
  • Да прилага унифицирани и стандартизирани форми на финансово-счетоводните документи;
  • Да характеризира съдържанието и етапите на подготовка на административна, търговска, транспортна, складова, тръжна и проектна документация;
  • Да изготвя производствена програма на предприятието – номенклатура, асортимент и качество на продукцията;
  • Да изброява основните управленски функции и начините за вземане на управленски решения;
  • Да посочва основни подходи за разработване на бизнес стратегия;
  • Да анализира и прогнозира дейността на предприятието;
  • Да разработва основната структура на бизнес план;
  • Да съставя и чете документи от професионалната си област на чужд език.

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ

 1. Общо професионална подготовка
  • Здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда
  • Основи на трудовото законодателство, договорни отношения между работодател и работник съгласно Кодекса на труда
  • Работа в екип
  • Комуникация на работното място – писмени комуникации, работа с компютър,офис техника, и използва интернет
  • Приложни програмни продукти. Интернет.
  • Чужд език. Професионална терминология.
 2. Отраслова професионална подготовка
  • Стопанското устройство, икономически отношения, структурата и организацията на предприятието
  • Видовете документация – финансово- счетоводна, банкова, данъчна и митническа
  • Методите за маркетингово проучване и позициониране на стоката на пазара
 3. Специфична професионална подготовка
  • Особености и организацията на стопанската дейност
  • Технология и механизми за осъществяване на стопанските операции
  • Особеностите в управлението на стопанската дейност
  • Документи, свързани с дейността и документооборота в предприятието
  • Фактори на външната и вътрешната среда (нормативни, икономически и организационни) върху развитието на предприятието
  • Нормативни изисквания за оценка на качеството на извършената работа
  • Системата за стратегическо управление на предприятието

 

Допълнителна информация

Seat

Standard, VIP