Студентски практики

Business team developing plan together at the office

Проект „Студентски практики“ се изпълнява в партньорство с всичките 51 висши училища в България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование. Практическо обучение трябва да проведат над 67 000 студенти. За участие в предвидената практика могат да кандидатстват всички редовни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН. За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер от 480 лв.

Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проекта веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-квалификационна степен (веднъж като „бакалавър“ и веднъж като „магистър“).

УЦ „Уране“ съдейства на студентите за обучение и стаж по Програма „Студентски практики“ и приемането им в търговски компании в гр. София по следните специалности:

  • Специалист, застрахователно дело
  • Мениджър екип
  • Търговски представител
  • Комуникация и продажби

За повече информация, моля свържете се с нас!

  Нашите контакти