Дейностите по обучение и развитие в организацията имат няколко цели , насочени към подобряване на изпълнението на работата и характеристиките на организационния живот :

 • Придобиване на нови и развитие на съществуващите знания и умения
 • Развитие на потенциала на служителите в съответствие с изискванията на работата и приоритетите на организацията;
 • Подготвяне на персонала да се справя по -добре с промени и непредвидени обстоятелства ;
 • Предоставяне на възможност за конкурентно предимство;
 • Подобряване изпълнението на служебните задължения и работата на екипите;
 • Повишаване на удовлетворението от работата и личната мотивация;
 • Даване на възможност за делегиране на по -сложни задачи на служителите , развитие на новаторско мислене и др .

Определянето на потребностите от обучение се осъществява на базата на анализ на потребностите от обучение .
Анализът на потребностите от обучение (АПО ) е процес на събиране и анализ на информация , която позволява на организацията да идентифицира и сравни актуалното с желаното равнище на изпълнение на работата . Изпълнението на работата може да се интерпретира в контекста на знанията , уменията и нагласите , необходими на персонала , за да извършва ефективно своята работа .

Анализът на потребностите от обучение вкл . проучване на всяка група /категория служители :

 • какво се опитват да постигнат;
 • какво трябва да постигнат;
 • какви са бариерите и препятствията;
 • как могат да се преодолеят чрез обучение.

В резултат на анализа провеждаме различни обучения, съобразени със ситуацията във всяка една компания. Това са някои от тях:

 • Комуникативни умения
 • Умения за водене на преговори
 • Продажбени умения
 • Продажби и уреждане на срещи по телефона
 • Управление на ключови клиенти
 • Презентационни умения
 • Управление на събития и срещи
 • Работа в екип
 • Менторство и коучинг
 • Управление на времето
 • Анализ на потребностите на клиента
 • Умения за убеждаване

Най -често прилаганите методи за обучение , при които обучаваните са откъснати от работните си места са :

 • мозъчна атака;
 • казуси и изучаване на случай;
 • дискусия;
 • ролеви игри;
 • ролеви игри;
 • работа в малки групи по определени задачи;
 • дебат;
 • демонстрация;
 • симулации.