За Слънцето

vsxsyxs7Астрологията е наука,  която се занимава с движението на небесните тела и влиянието им върху живота на човека. Астрологът е този, който тълкува това взаимодействие. Добрият астролог освен знание, има и интуитивно чувство да те насочи към разумното използване на условията. А истинският посланик на планетните принципи в нас  ни вдъхновява, разтваря книгата на звездния мир, събужда стремежа към познанието на космичните закони, води ни в красивия път на себепознанието.

„Трите свята на проявление на планетните влияния, за които ще говоря, са: физическият – светът на материята, духовният – светът на сърцето, и Божественият – светът на ума. Всички планети са проводници на седемте начала, които стоят в основата на света. Те се проявяват на всички нива по свой собствен начин, от най- материалното до най – духовното ниво във всяко живо същество, във всяко създание на Вселената. Няма материални или духовни планети, а има ниво, в което те се проявяват, и всяка една се проявява по свой начин. Например в средните векове  са говорили, че Сатурн е най – духовната планета, а Луната – най – материалната, но това е от старо гледище. Днес можем да кажем, че луната на най – ниското си ниво наистина е материална, но на най – високото тя е Богородица, майката на Христос, майката на цялата земя, на цялата Вселена.“

Михаил Левин, из „Проява на планетите в трите свята“

 Слънце

Слънцето в най – високото ниво на своята проява е проводник на Истината. В Библията е казано да възлюбиш Истината в човека. Във физическия свят Истината се проявява най – напред чрез човека. Истината е Божественото начало и във всеки присъства нейното проявление.  В зависимост от това на какво ниво на развитие се намира човек, Истината – Слънцето, ще се проявява в него по различен начин. person-holding-sun-flippedЕстественият начин на проява на Слънцето е радостта и активността – в това е силата на Духа. Ако Слънцето е силно в рождената карта на човека, то винаги дава активност, обич към живота, жизнени сили, радост – това е проявление на Истината на всяко ниво. Силното Слънце дава прямота и откритост – това е Слънчев човек.

По – интересна е проявата на Слънцето на сърдечно ниво. Емоционалният всят е свързан с отношенията между хората. Проявата на Слънцето на най – ниско ниво на сърдечния план дава на човека силно чувство за Аз: „ Аз правя, Аз действам, това е мое, това принадлежи на мен, аз така искам, на мен това ми харесва…“  На следваща степен на сърдечния план човек вече е актьор на сцената. Той обича всички да го  гледат и да го аплодират.

На още по – високо ниво на сърдечния план , близо до умствения, Слънцето не само иска да се харесва, не само действа с желание да го оценят , а вече се проявява като силно авторско чувство навсякъде, с желание да създаде нещо свое, с желание да върви по свой път – непременно свой, независим, самостоятелен. И накрая човек отива на най-високото ниво – Божественото ниво, Слънцето започва да се проявява като творчество, като стремеж да създаваш, като стремеж да даваш.