Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/uraneeu4/public_html/wp-includes/blocks.php on line 20
Сътрудник в малък и среден бизнес - Учебен Център Уране
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/src/Interactivity/scripts.php on line 15

Сътрудник в малък и среден бизнес

НАЧАЛНА ДАТА:
септември 24, 2015
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:
до 1 година
ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ:
660
ЧАСОВЕ ПО ПРАКТИКА:
354
ЧАСОВЕ ПО ТЕОРИЯ:
306
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:
Дневна, вечерна, задочна, съботно - неделна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА:
квалификационен курс
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ:
завършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
ЦЕНА
50.00 лв.

ИНСТРУКТОРИ

Адрес

Бул. Прага 13, София, България   View map

Професионално Направление

Стопанско управление и администрация

Професия

Сътрудник в малък и среден бизнес

Специалност

Малък и среден бизнес

Степен на Професионално Развитие

втора

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА / СПЕЦИАЛНОСТТА

 • да знае:
  • правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и договорните отношения между работодател и работник;
  • прилагането на основните правила за безопасна работа на работното място и как да не замърсява с работата си околната среда
  • собствената си роля в работата и необходимостта от повишаване на квалификацията си;
  • как да формулира проблеми, да задава въпроси, да прави отчет за извършената работа;
  • договорните отношения между работодател и работник;
  • основните правила за работа с компютър и програмни продукти;
  • източниците на риск в процеса на работа;
  • организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица;
  • елементите на пазарната икономика;
  • различни методи за управление;
  • видове информационни системи;
  • кореспонденция
  • делово общуване;
  • връзки с обществеността;
  • управленска етика и естетика;
  • водене на едностранно и двустранно счетоводство;
  • управление на човешки ресурси;
  • фирмено право;
  • решаване на възникнал проблем по време на изпълнение на трудовата дейност
 • да може:
  • планира дейността на фирмата;
  • подготвя на стратегии за работа;
  • подготвя на стратегии за управление;
  • използва различни методи за подбор на персонала;
  • подготвя на различни фирмени документи;
  • организира документооборота на фирмата;
  • организира офиса;
  • води на преговори;
  • проучва на пазари;
  • използва офис техника;
  • работи с компютър, текстообработващи програми, електронни таблици, специализиран потребителски софтуер, Интернет, електронна поща и т.н.
  • организира правилно дейността си на работното място;
  • упражнява вътрешно-финансов контрол в кръга на възложените му задачи за спазване на финансовата дисциплина в предприятието;
  • подготвя данни за статистическите отчети и формуляри и приключването на съответните периоди.

Курсът на обучение дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“, специалност „Малък и среден бизнес“.

Обучението за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и практика на професията. Държавните изпити по теория на професията и практика на професията се провеждат в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията.

 • Свидетелство за професионална квалификация;
 • Обучавани, които не са положили държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, получават: Удостоверение за професионално обучение.