Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/uraneeu4/public_html/wp-includes/blocks.php on line 20
Продавач-консултант - Учебен Център Уране
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/src/Interactivity/scripts.php on line 15

Продавач-консултант

НАЧАЛНА ДАТА:
септември 30, 2015
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:
до 1 година
ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ:
685
ЧАСОВЕ ПО ПРАКТИКА:
441
ЧАСОВЕ ПО ТЕОРИЯ:
244
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:
Дневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА:
Квалификационен курс
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ:
завършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
ЦЕНА
40.00 лв.

ИНСТРУКТОРИ

Адрес

Бул. Прага 13, София, България   View map

Професионално Направление

Търговия на едро и дребно

Професия

Продавач-консултант

Специалност

Продавач-консултант

Степен на Професионално Развитие

втора

Възможности за реализация и повишаване на квалификацията:

Завършилите обучението могат:

 • Да се реализират на пазара на труда;
 • Да продължат обучението си за актуализиране и разширяване на придобитата професионална квалификация чрез обучение по рамкова програма Е, както и за придобиване на трета степен на професионална квалификация , ако отговарят на изискванията за входящо образователно равнище;
 • Да придобият професионална квалификация по друга професия чрез обучение
 • Да придобият квалификация по част от друга професия, чрез обучение по рамкова програма

Форма на обучение – дневна, вечерна, задочна

Организационни форми – организационната форма е квалификационен курс, в който броят на обучаемите се определя от обучаващата институция.

Преподавателите са със:

 • Завършено висше образование по специалността с преподавателски опит в съответната професионална област над 3 години;
 • Опит в обучението на възрастни над 3 години.

Завършване на професионалното образование се удостоверява със

 • Свидетелство за професионална квалификация

След завършване на обучението по професията и специалността , обучаваният :

 • Трябва да може:
  1. Основно да познава асортимента, качествата, стандартите и на тази база дефектите в стоките, както и техните цени.
  2. Да подрежда и съхранява правилно стоките, с оглед бързо да се намират и вземат при нужда, а така също и да се опазват техните потребителски свойства.
  3. Да организира правилно работното си място, като най-ефективно и рационално използва неговата площ, машините и съоръженията за претегляне и реализация на стоките. Да създава условия за най-ефективна организация на труда на работното място.
  4. Да спазва правилата за културна търговия.
  5. Да изучава потребителското търсене и зарежда магазина с постоянен и пълен асортимент от стоки, търсени от потребителите с оглед бързото обслужване ,като правилно информира купувачите за потребителските свойства на стоките.
  6. Да познава психологическите особености на различните видове купувачи и бързо да се ориентира в потребителското им поведение, да подпомага и консултира купувача при избора на стоките, като му оказва влияние за вземане на решение за покупка.
  7. Правилно и вярно да съставя документите във връзка с поставянето, съхранението, реализацията и отчитането на стоките и паричните средства, като опазва указанията по отчетност, финансовите закони и други нормативни документи.
  8. Да ползва контролно – регистриращите каси за правилно определяне продажната стойност на реализираната стока и отчитане на паричните суми.
 • Трябва да знае:
  1. Въпросите свързани с организацията на търговията, прогресивните форми на търговско обслужване, търговското обзавеждане и правилата за неговото експлоатиране и поддържане.
  2. Органолептичните свойства и качествата на стоките, техните химически и физически свойства, условията и сроковете за съхранение, както и видовете дефекти, които могат да се срещнат, като се съобразява с БДС и други нормативни документи.
  3. Начините и средствата за изучаване на потребителското търсене и осъществяване на търговската реклама.
  4. Устройството и експлоатацията на касовите апарати/в т.ч. и компютърни системи/, за да може вярно и точно да определя продажната стойност с оглед да не се ощетява нито клиента, нито фирмата.
  5. Целта и задачата на стопанската отчетност, особено на оперативно –техническата, както и документите за отчитане движението и реализацията на стоково-материалните ценности.
  6. Организацията и поддържането на търговските магазини и складове, планиране доставката и реализацията на стоките с оглед в обекта да има постоянно наличие на стоки.
  7. Финансовите закони, постановления, разпореждания и други нормативни документи във връзка с приемането, съхранението, реализацията и отчитане на стоково-материалните ценности.
  8. Гаранционните срокове на стоките и начините за уреждане на рекламациите с купувачите, като спазва и познава БДС и останалите нормативи.
  9. Новите методи, както наш и чужд опит и ги внедрява в работата си.