Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/uraneeu4/public_html/wp-includes/blocks.php on line 20
Офис Мениджър - Учебен Център Уране
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/src/Blocks/Interactivity/scripts.php on line 17

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/src/Blocks/Interactivity/scripts.php on line 17

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/src/Blocks/Interactivity/scripts.php on line 17

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/src/Blocks/Interactivity/scripts.php on line 17

Офис Мениджър

НАЧАЛНА ДАТА:
септември 30, 2015
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:
до 1 година
ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ:
960
ЧАСОВЕ ПО ПРАКТИКА:
557
ЧАСОВЕ ПО ТЕОРИЯ:
403
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:
Дневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА:
Квалификационен курс
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ:
средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
ЦЕНА
40.00 лв.

ИНСТРУКТОРИ

Веселин Халачев
Председател
Ива Владимирова
Преподавател

Адрес

Бул. Прага 13, София, България   View map

Професионално Направление

Секретарски и офис дейности

Професия

Офис Мениджър

Специалност

Бизнес Администрация

Степен на Професионално Развитие

трета

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА / СПЕЦИАЛНОСТТА

 • да знае:
  • Съвременните системи за охрана, свързани със сигурността на фирмата и фирмения персонал;
  • Пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите и институциите;
  • Организацията и дейността на фирмата и правомощията на длъжностните лица, фирмена култура и връзки с обществеността;
  • Основите на гражданското, фирменото и трудовото право;
  • Основните маркетингови понятия и задачи;
  • Същностната характеристика на управлението и методите на управление-целеполагане, ръководене, планиране, организиране, контрол и регулиране;
  • Здравословните и безопасни условия на труд при извършване на административна работа;
  • Психологическата структура на трудовата дейност;
  • Финансово приключване на дейностите, фактуриране и контрол върху изрядността на плащанията;
  • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, да разбира договорните отношения между работодател и работник.
 • да може:
  • Да координира информационния поток ;
  • Да планира и организира работата в офиса;
  • Да установява професионални контакти-вътрешни и външни;
  • Да събира данни и подготвя периодични, специални и текущи справки и отчети;
  • Да извършва оперативна и административна дейност, да съставя протоколи от заседанията;
  • Да работи с офис техника, работа с Интернет, с картотеки, дневници и документи;
  • Да се справя със задачите на работното място и да осъществява комуникации на чужд език, да умее да формулира проблеми, да задава въпроси;
  • Да обобщава, анализира и оценява изпълнението на собствената работа;
  • Да спазва здравословни и безопасни условия на труд;
  • Да владее квалифицирани и бързописни умения за стенографиране, за дешифриране и за редактиране на стенограма.

Завършването на един модул се удостоверява съгласно чл.76 от Наредба №4/16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета, с УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ.

 1. Пълният курс на обучението (обхваща всички модули) дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията (специалността).
 2. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията, съгласно Наредба№3/15/04.2003 г. за системата за оценяване (ДВ, бр.37/22.04.2003 г.)
 3. Държавните изпити по теория и практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
 4. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява, съгласно чл.76 от Наредба №4/16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета, със:
  • СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
  • СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ, ИЗДАВАНО ЗА ПРОФЕСИИ, УПРАЖНЯВАНЕТО НА КОИТО ИЗИСКВА ПРАВОСПОСОБНОСТ.