Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/uraneeu4/public_html/wp-includes/blocks.php on line 20
Оператор на компютър - Учебен Център Уране
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/src/Blocks/Interactivity/scripts.php on line 17

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/src/Blocks/Interactivity/scripts.php on line 17

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/src/Blocks/Interactivity/scripts.php on line 17

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/src/Blocks/Interactivity/scripts.php on line 17

Оператор на компютър

НАЧАЛНА ДАТА:
септември 30, 2015
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:
до 1 година
ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ:
362
ЧАСОВЕ ПО ПРАКТИКА:
251
ЧАСОВЕ ПО ТЕОРИЯ:
111
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:
Дневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА:
Квалификационен курс
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ:
начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на народната просвета по реда на Закона за насърчаване на заетостта или при условията и по реда на програми и проекти, финансирани със средства от европейските структурни фондове
ЦЕНА
40.00 лв.

ИНСТРУКТОРИ

Ива Владимирова
Преподавател

Адрес

Бул. Прага 13, София, България   View map

Професионално Направление

Приложна информатика

Професия

Оператор на компютър

Специалност

Текстообработване

Степен на Професионално Развитие

първа

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА / СПЕЦИАЛНОСТТА

 • знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, не замърсява при работа околната среда;
 • познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес – съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;
 • осъществява добра комуникация при изпълнение на трудовата дейност, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, изпълнява отговорно задачата, която му е възложена;
 • познава и използва лични предпазни средства
 • притежава общи знания за стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления;
 • притежава общи знания за пазарните отношения (мястото и ролята на отделната личност, на фирмите, на институциите и държавата), разбира своята роля в дейността на предприятието, осъзнава необходимостта от повишаване на квалификацията;
 • познава и спазва изискванията и разпоредбите на нормативните документи, регламентиращи дейностите в офисите с използване на компютърна техника;
 • познава и прилага информационните и комуникационните технологии в зависимост от вида на дейностите, които са му възложени;
 • познава и изпълнява специфичните правила за поддържане на безопасни условия на труд и използва личните предпазни средства при работа с компютър и офис техника;
 • познава и спазва изискванията за длъжността и притежава необходимите компетенции;
 • здравословно и безопасно да упражнява изучаваната професия и да опазва околната среда – да контролира познаването и използването на личните предпазни средства, да знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, да не допуска в работата си замърсяване на околната среда;
 • умее да се справя с офисните административни процедури;
 • разчита, намира информация и участва в разработването на техническа и технологична документация;
 • умее да изпълнява административни дейности, свързани с обработка на информацията, писмени комуникации, работа с компютърна техника, отчетност и контрол;
 • познава и прилага основните операции при работа с компютър;
 • умее да осъществява оперативна дейност, свързана с обработването на документи: въвеждане, разпечатване, обмен на текстови файлове, базови знания за работа с електронни таблици, създаване на адресна книга; кореспонденция и организиране на дълго- и краткосрочни планове и задачи, презентации на фирмата и обекта на нейната дейност и др.;
 • следи за изправността на компютърната система и предприема необходимите мерки за отстраняване на възникнали проблеми.
 • Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със:
  1. Свидетелство за професионална квалификация
  2. Свидетелство за правоспособност, издавано за професии, упражняването на които изисква правоспособност
 • За завършено професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация се издава Удостоверение на професионално обучение.
 • Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на първа степен професионална квалификация по професията “Оператор на компютър”.
 • Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията.
 • Държавните изпити по теория на професията и по практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.