Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/uraneeu4/public_html/wp-includes/blocks.php on line 20
Камериер - Учебен Център Уране
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/src/Blocks/Interactivity/scripts.php on line 17

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/src/Blocks/Interactivity/scripts.php on line 17

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/src/Blocks/Interactivity/scripts.php on line 17

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/src/Blocks/Interactivity/scripts.php on line 17

Камериер

Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)

НАЧАЛНА ДАТА:
септември 29, 2015
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:
до 1 година
ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ:
330
ЧАСОВЕ ПО ПРАКТИКА:
212
ЧАСОВЕ ПО ТЕОРИЯ:
118
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:
Дневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА:
Квалификационен курс
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ:
начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на народната просвета по реда на Закона за насърчаване на заетостта или при условията и по реда на програми и проекти, финансирани със средства от европейските структурни фондове
ЦЕНА
40.00 лв.

ИНСТРУКТОРИ

Ива Владимирова
Преподавател

Адрес

бул. Прага 13, София, България   View map

Категории

Хотелиерство

Професионално Направление

Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

Професия

Камериер

Специалност

Хотелиерство

Степен на Професионално Развитие

първа

Специалност „Камериер“ с придобиване на първа степен на професионална квалификация

Изисквания за минималното входящо образователно равнище за придобиване на първа степен на професионална квалификация в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение

За обучение по професията „Камериер“, специалност „Хотелиерство“ с придобиване на първа степен на професионална квалификация минималното входящо образователно равнище завършен шести клас.

Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)

Задълженията на Камериера могат да се разделят на подготвителни, основни и допълнителни:

– подготвителните дейности започват със задължително обличане на работно облекло, продължава с получаване на консумативи и хигиенни материали; зареждане на камериерската количка с почистващи препарати, чисто бельо, рекламни материали. Камериерът изисква актуална информация за статуса на стаите.

Основните дейности на камериера са : почистване на хотелската стая/апартамент, санитарни възли, общи помещения; зареждане и отчетност на минибара; подреждане и почистване на конферентни зали, стълбища и асансьори.

-Допълнителните трудови дейности са свързани с проверка на състоянието на освободените стаи (включително минибар консумацията); предаване на индивидуално пране на гост на хотела в перално стопанство; проверка на състоянието на незаетите стай; повторно почистване след делова среща, вечерно подреждане, дейности при пожар, наводнение или друго необичайно събитие, като тези дейности включват съобщаване за събитието на рецепция, извеждане на гостите от стаите и съдействие за намиране на аварийни изходи, при възможност участие при овладяване на ситуацията.

Основните предмети необходими на камериера във изпълнение на всичките му задължения са – работно облекло м(включващо и обувки и предпазни ръкавици); камериерска количка, консумативи, чисто бельо, рекламни материали; прахосмукачки; подочистачки; машини за почистване на килими; съдове за миене; препарати за почистване. Схеми за евакуация на гости при екстремни ситуации; противопожарни уреди; съобщителни системи; консумативи за зареждане на минибара (според категорията на хотела).

Камериерът трябва да е запознат с хигиенните норми за работа според хотелския стандарт; Стандарта за хигиена и безопасност в процеса на работа; реда за обработка на стая/апартамент, санитарен възел, антре, общи площи; начин на зареждане на ВИП стаите; с инструкциите за предаване на хотелско бельо и индивидуално пране на госта на хотела в пералното стопанство и начина на попълване на отчетни документи свързани с това ; начини за подмяна на повредено или скъсано бельо; норми на поведение; наличие и място на противопожарни уреди; ред за евакуация; инструкция за съхранение на почистващи препарати; правила за съхранение на леснозапалими и горими течности за почистване; действия при аварийни случаи в санитарния възел; работа с аварийни съобщителни средства; информационни материали за противопожарна защита и работа с противопожарни уреди; работа с алармени и предупредителни системи; видове екстремни ситуации; реда за евакуация на гостите на хотела; зареждане и отчетност на минибара в хотелската стая/апартамент.

Камериерът трябва да е дисциплиниран, отговорен и да притежава умения за работа в екип. Също е необходимо да е организиран, лоялен, коректен, дискретен и учтив.

Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен да упражнява професията „Камериер“, което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна.

Основната цел на обучението по професията „Камериер“ е усвояване на професионални компетенции описани в т.2 от настоящия учебен план, за реализация по специалността в туристическата индустрия.

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

 • Знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, не замърсява при работа околната среда;
 • Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес – съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;
 • Познава структурата и йерархията в мястото за настаняване или средството за подслон;
 • Осъществява добра комуникация при изпълнение на трудовата дейност, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, изпълнява отговорно задачата, която му е възложена;
 • Разбира ролята на камериера в обслужването и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си.
 • Прилага технологията на туристическото обслужване съгласно длъжността;
 • Знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти в работата си.

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да знае:

 • Оборудването в хотела и неговото предназначение;
 • Почистващите и дезинфекционни средства и тяхното съхранение;
 • Процедурите за почистване в хотела;
 • Процедурите за охрана и съхраняване на ключовете;
 • Санитарно-хигиенните изисквания и контрол.

След завършване на обучението, обучаващият се по професията Камериер трябва да:

 • Знае и прилага основните правила за безопасна условия на труд на работното място, не замърсява с работата си околната среда; познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на Труда; разбира договорните отношения между работодател и работник ;
 • Осъществява комуникация при изпълнение на трудовата дейност; познава структурата и йерархията в хотела; съдейства и търси помощ от членовете на екипа, изпълнява отговорно задачата, която му е възложена;
 • Прилага процедурите за почистване и поддържане на хотела, като прилага санитарно-хигиенните изисквания за работа в хотелиерството;
 • Прилага подходящи процедури за почистване на хотелска стая (апартамент), санитарни възли, общи помещения, използвайки съответните машини и прибори;
 • Документира процедурите по почистването;
 • Организира правилно съхранение на използваните материали и оборудване;
 • Прилага процедура за предаване и съхранение на забравени от гостите вещи след напускането на хотелската стая и хотела;
 • Участва при евакуацията на гостите и съдейства за овладяване на ситуацията при пожар, наводнения, терористичен акт или друго извънредно събитие.
 • Знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програми за изпълнение на трудовите си задачи;
 • Общува с гостите на хотела в рамките на задълженията си
 • Обучените по професия „Камериер“ могат да постъпват на работа на длъжности от Националната класификация на професиите и длъжностите – 2011 г.
 • Придобилият първа степен на професионална квалификация по професията „Камериер“ може да се обучава по друга професия от професионалните направления „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“ и „Пътувания, туризъм и свободно време“, като обучението му по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка се зачита.

Завършеното професионално обучение с придобиване на първа степен на професионална квалификация по професия „Камериер“ се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация.

Завършеното професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или разширяване на професионалната квалификация се удостоверява с Удостоверение за професионално обучение.